مثل نسیم- ویژه برنامه باربارا تالی- قسمت پنجم
بخش: مثل نسیم
مدت: 00:20:26
تاریخ: جمعه, 13 آذر 1394
2015-12-04
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد.
و این هفته حکایت یک زن...
تجربیات تلخ دیروز... موفقیتهای امروز
در مسیر ناهموار برابری نژادی
باربارا تالی.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 آذر - 12/04...