گزارش - فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:43
تاریخ: جمعه, 12 تیر 1394
2015-07-02
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت "برابری جنسیتی"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 تیر- 7/2...