گل خانه - برنامه یازدهم: رشته ی تحصیلی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:00:00
تاریخ: جمعه, 12 تیر 1394
2015-07-02
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند.
این برنامه: رشته ی تحصیلی
بچه ها لزوما مسیری را که ما می پسندیم دنبال نمی کنند. اگر فرزندتان بخواهد رشته ی تحصیلی یی را دنبال کند که می دانید آینده یی ندارد، چه می کنید؟ اگر اعلام کند که قصد ترک تحصیل دارد، چه می کنید؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 11 تیر- 7/2...