گزارش - فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:31
تاریخ: جمعه, 05 تیر 1394
2015-06-25
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت: زنان ایرانی قدرت کلمات
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 4 تیر- 6/25...