گل خانه - برنامه نهم: سیگار و …
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:02
تاریخ: جمعه, 29 خرداد 1394
2015-06-19
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند.

این برنامه: سیگار و ...

اگر بفهمید فرزندتان سیگار می کشد، اگر بفهمید سیگاری شده، یا اگر شک کنید که درگیر مصرف مواد مخدر است، چه می کنید؟

برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 خرداد- 6/18...