زنی که زیاد میخواند
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:09
تاریخ: شنبه, 23 خرداد 1394
2015-06-12
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت: نگاهی به شخصیت طاهره قرةَالعین.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 خرداد- 6/11...