گزارش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:03
تاریخ: جمعه, 01 خرداد 1394
2015-05-21
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت نابرابری جنسیتی در خاورمیانه.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 31 اردیبهشت - 5/21...