گزارش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:10:14
تاریخ: پنجشنبه, 24 ارديبهشت 1394
2015-05-14
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت: تغییرات محیط زیست و آینده بشری.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 اردیبهشت - 5/14...