گزارش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:46
تاریخ: جمعه, 18 ارديبهشت 1394
2015-05-07
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت نژادپرستی ساختاری.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 اردیبهشت - 5/7...