گل خانه - برنامه سوم: دزدی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:22
تاریخ: جمعه, 18 ارديبهشت 1394
2015-05-07
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند. این برنامه: دزدی بچه ها گاهی از این جا و آن جا چیزهایی کش می روند تا خودی نشان دهند. گاهی کتاب می دزدند تا بخوانند، گاهی هم از مغازه یی که گرانفروشی می کند، چیزی برمی دارند تا حرصشان را خالی کنند. عکس العمل شما چیست؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 اردیبهشت - 5/7...