گزارش - فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:30
تاریخ: جمعه, 28 فروردين 1394
2015-04-17
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریلند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت نژادپرستی و تعصب در امریکا.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 فروردین - 4/18...