گل خانه - برنامه دوم: دروغگویی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:06
تاریخ: جمعه, 28 فروردين 1394
2015-04-17
گلخانه به سراغ پدر و مادرهایی رفته که تجربه ی بیشتری دارند و از آن ها درباره ی این مسائل پرسیده است. دیدگاه ها و عملکردهای این پدر و مادرها در بسیاری موارد متفاوت و حتی گاه متضاد است ولی در نهایت بیننده می تواند روشی را که مفیدتر و مناسبتر می بیند، برگزیند یا از ترکیب دیدگاه ها و روش های گوناگون راه هایی تازه بیافریند. این برنامه: دروغگویی بچه ها گاهی علنا به شما دروغ می گویند، گاهی از روی ترس دروغ می گویند. گاهی هم برای کمک به دیگری دروغ می گویند. در هر کدام از این موارد چه می کنید؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 فروردین - 4/18...