گزارش
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:06
تاریخ: پنجشنبه, 21 اسفند 1393
2015-03-12
گزارشی از فعالیت های انجمن بهایی در دانشگاه مریند. این انجمن با پایه ریزی دانش و نگرش علمی تلاش دارد که به ساختن دنیایی بهتر کمک کند. موضوع این قسمت نقش زنان در زمان بحرانهای اجتماعی در خاورمیانه
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 اسفند - 3/12...