نگاهی دیگر- قسمت اول
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:19:47
تاریخ: پنجشنبه, 27 آذر 1393
2014-12-18
این برنامه به بررسی چالش های جوانان در جهان امروز می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 آذر - 12/18...