قدمی فراتر- قسمت دهم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:16:51
تاریخ: پنجشنبه, 06 آذر 1393
2014-11-26
چرا زنان از حقوق و مزایای کاری مساوی با مردان برخوردار نیستند
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 06 آذر - 11/27...