قدمی فراتر- قسمت نهم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:15
تاریخ: جمعه, 30 آبان 1393
2014-11-20
تأثیر مهاجرت بر زنان موضوع این برنامه قدمی فراتر می باشد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 29 آبان - 11/20...