قدمی فراتر- قسمت چهارم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:07
تاریخ: جمعه, 25 مهر 1393
2014-10-16
در این برنامه در مورد اهمیت آموزش و پرورش مساوی برای زنان و مردان صحبت می شود.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 مهر -10/16...