قدمی فراتر- قسمت اول
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:38
تاریخ: جمعه, 04 مهر 1393
2014-09-25
این برنامه به بررسی ریشه های تاریخی و علل نگاه متفاوت به زنان و به تبع آن برخورد با آنها به عنوان جنس دوم می پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 3 مهر- 9/25...