سیری در حقوق بشر- قسمت یازدهم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:30
تاریخ: جمعه, 21 شهریور 1393
2014-09-11
حقوق زنان موضوع برنامه این هفته سیری در حقوق بشر است.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 20 شهریور -9/11...