سیری در حقوق بشر- قسمت دهم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:20
تاریخ: جمعه, 14 شهریور 1393
2014-09-05
این برنامه اختصاص دارد به حق آزادی مذهب و عقیده
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 شهریور -9/04...