سیری در حقوق بشر- قسمت نهم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:23
تاریخ: جمعه, 07 شهریور 1393
2014-08-29
حق برابری در مقابل قانون موضوعی است که در این برنامه درمورد آن صحبت خواهد شد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 6 شهریور -8/28...