سیری در حقوق بشر- قسمت هشتم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:49
تاریخ: جمعه, 31 مرداد 1393
2014-08-22
در این برنامه به سوژه آزادی و امنیت فردی پرداخته خواهد شد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 مرداد -8/21...