سیری در حقوق بشر- قسمت هفتم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:15:07
تاریخ: پنجشنبه, 23 مرداد 1393
2014-08-13
آیا روزی میرسد که شاهد تحقق حقوق بشر در جهان باشیم؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 23 مرداد -8/14...