سیری در حقوق بشر- قسمت ششم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:36
تاریخ: جمعه, 17 مرداد 1393
2014-08-07
این برنامه به بررسى حقوق بشر از ديدگاه كارشناسان مى پردازد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 مرداد -8/7...