سیری در حقوق بشر- قسمت پنجم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:08
تاریخ: جمعه, 10 مرداد 1393
2014-08-01
وضعيت كنونى حقوق بشر در جهان موضوع اين برنامه ماست.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 مرداد -7/31...