سیری در حقوق بشر- قسمت سوم
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:14:26
تاریخ: پنجشنبه, 26 تیر 1393
2014-07-16
اين برنامه نظرى دارد بر عوامل تضييع حقوق بشر.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 27 تیر -7/17...