مرزهای یادگیری - 3
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:20:33
تاریخ: پنجشنبه, 22 خرداد 1393
2014-06-12
گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: کانادا.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 خرداد -6/12...