مرزهای یادگیری-2
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:20:38
تاریخ: پنجشنبه, 25 ارديبهشت 1393
2014-05-15
گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: جمهوری دموکراتیک کنگو.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 25 اردیبهشت - 5/15...