خشونت بدون مجازات
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:17:51
تاریخ: پنجشنبه, 24 بهمن 1392
2014-02-13
گزارشی تصویری از خشونت علیه جامعه بهائی در ایران.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 24 بهمن - 2/13...