همسایه - تابوها
بخش: همسایه
مدت: 00:10:37
تاریخ: پنجشنبه, 17 بهمن 1392
2014-02-06
همسایه پایینی: من میگم هیچ تابویی نباید بوجود بیاد که جلوی آگاهی و دانش ما رو بگیره؛ همسایه بغلی: یکی از تابوهای بزرگ کشور ما خانمان، حتی واسه خودشون؛ همسایه بالایی: هرتابویی که آگاهانه انتخاب نشده باشه حتی مقدسات باید تغییر کنه اما به تدریج.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 17 بهمن - 2/6...