کودکان کار
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:27
تاریخ: پنجشنبه, 28 آذر 1392
2013-12-19
در این بخش نگاهی خواهیم داشت به معضل کودکان کار در ایران.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 آذر - 12/19...