مرزهای یادگیری - 4
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:23:03
تاریخ: پنجشنبه, 28 آذر 1392
2013-12-19
گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: هند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 28 آذر - 12/19...