لحظه های ناب - این برنامه "بی اعتنایی"
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:09:34
تاریخ: پنجشنبه, 21 آذر 1392
2013-12-12
شاید هیچ چیز دردناکتر از بی اعتنایی نباشد. گاهی دعوا و بحث کردن را در زندگی به بی اعتنایی ترجیح می دهیم. اعتنا کردن به دیگران و اهمیت دادن به افراد یک رفتار بالغانه است و نشانه رشد شخصیت. اما چگونه می شود با افرادی که در دنیای خود غرق هستند ارتباط برقرار کرد؟ چگونه میتوان این مشکل را برطرف کرد؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 آذر - 12/12...