مرزهای یادگیری - 3
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:24:24
تاریخ: پنجشنبه, 21 آذر 1392
2013-12-12
گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: کانادا.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 21 آذر - 12/12...