لحظه های ناب - این برنامه "اولویت ها"
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:11:41
تاریخ: پنجشنبه, 14 آذر 1392
2013-12-05
چه چیزی در زندگی ما از همه مهمتر است؟ چه چیزهایی بیشترین وقت، انرژی و احساس ما را به خودش اختصاص می دهد؟ اولویت اول زندگیمان چیست؟
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 14آذر - 12/5...