هموطن شکر و سپاس!
بخش: موسیقی
مدت: 00:09:00
تاریخ: سه شنبه, 12 آذر 1392
2013-12-03
نماهنگی به جهت قدردانی از هموطنانی که در حمایت از حقوق انسانی هموطنان بهایی خود سکوت 160 ساله را شکستند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 آذر - 11/28...