مرزهای یادگیری- 1
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:23:39
تاریخ: سه شنبه, 12 آذر 1392
2013-12-03
گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 آذر - 11/28...