ملاک رفتار
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 30 آبان 1392
2013-11-21
خوبی و بدی امریست نسبی! رفتاری که در یک فرهنگ پسندیده است ممکن است در فرهنگ دیگر پسندیده نباشد. پس ملاک های خوبی و بدی رفتار را با چه پارامتری باید سنجید؟ در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ملاک های خوبی و بدی رفتار.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 آبان - 11/21...