سرودی به زبان اسپانیایی
بخش: موسیقی
مدت: 00:02:55
تاریخ: پنجشنبه, 07 شهریور 1392
2013-08-29
سرودی برگرفته از آثار بهایی به زبان اسپانیایی با هنرنمایی علی یوسفی، نسیم یوسفی، پم هیل و گوستاف بسونگو
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 شهریور- 8/29...