مرزهای یادگیری (2)
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:23:23
تاریخ: پنجشنبه, 07 شهریور 1392
2013-08-29
گوشه ای از تجربیات و یادگیری های افرادی که برای ترقی مادی و روحانی جامعه خود تلاش می کنند. این قسمت: جمهوری دموکراتیک کنگو.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 7 شهریور- 8/29...