اطلاعاتی دربارۀ بهائیان
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 10 مرداد 1392
2013-08-01
شاید شما هم تا کنون از رسانه های عمومی داخل ایران اتهاماتی نادرست و گاهی ناروا دربارۀ بهائیان شنیده باشید. هدف اینگونه اقدامات چیست و چه مشکلاتی را در جامعه بوجود میاورد؟ چرا این اتهامات را به بهائیان وارد میکنند؟ اگر مشتاق شنیدن اطلاعات صحیح میباشید دیدن این ویدیوی کوتاه را به شما پیشنهاد میکنیم.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 10 مرداد - 8/1...