دوستی حقیقی
بخش: موسیقی
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 13 تیر 1392
2013-07-04
سرودی بر اساس ترجمۀ بخشهایی از آثار بهائی با اجرای گروه "new creation"
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 تیر - 7/4...