دیزی گلیسبی
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:53:00
تاریخ: پنجشنبه, 13 تیر 1392
2013-07-04
شرح مختصری اززندگی، هدف و انگیزه ی دیزی گلیسبی یکی از بزرگترین نوازندگان جاز.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 13 تیر - 7/4...