گزارشى از فعاليتهاى بشردوستانه کارين روبرتس
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:07:44
تاریخ: پنجشنبه, 30 خرداد 1392
2013-06-20
اين گزارش نگاهى اجمالى و کوتاه به اقدامات بشردوستانه کارين روبرتس دارد
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 30 خرداد - 06/20...