فیلم دریای نور
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:21:48
تاریخ: پنجشنبه, 09 خرداد 1392
2013-05-30
نمایش تصویری "دریای نور" نگاهی اجمالی بر تاریخ ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله، همچنین اهداف و فعالیّتهای ادیان بابی و بهائی دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 9 خرداد - 05/30...