فیلم دریای نور
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:21:20
تاریخ: دوشنبه, 16 ارديبهشت 1392
2013-05-06
نمایش تصویری "دریای نور" نگاهی اجمالی بر تاریخ ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله، همچنین اهداف و فعالیّتهای ادیان بابی و بهائی دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 12 اردیبهشت - 05/02...