فیلم دریای نور
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:21:20
تاریخ: جمعه, 16 فروردين 1392
2013-04-05
نمایش تصویری "دریای نور" نگاهی اجمالی بر تاریخ ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله، همچنین اهداف و فعالیّتهای ادیان بابی و بهائی دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 22 فروردین - 04/11...