برنامۀ 3 فروردین - 03/22
بخش:  TV برنامه های کامل نوین
مدت: 00:53:00
تاریخ: جمعه, 02 فروردين 1392
2013-03-21
ویژه برنامه ی نوروز 2

"عشق، پیوند، دوستی، صلح و رفاه تنها امید ماست. در این گذر زمان سالی پر از خوبی ها و جیب هائی پر ازآبرومندی براتون آرزو داریم.
در این برنامه همراهیم با حاجی فیروز وآرزوهای خوب مردم تبریکات شما وموسیقی و رقص."
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه: