فیلم دریای نور
بخش: گزارش ها و فیلم ها
مدت: 00:21:48
تاریخ: جمعه, 20 بهمن 1391
2013-02-07
نمایش تصویری "دریای نور" نگاهی اجمالی بر تاریخ ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله، همچنین اهداف و فعالیّتهای ادیان بابی و بهائی دارد.
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 19 بهمن‌ - 02/7...