نماهنگ پربستگان عشق
بخش: موسیقی
مدت: 00:04:28
تاریخ: يكشنبه, 19 آذر 1391
2012-12-08
همۀ مردان و زنان ایران
غنچه ها و گل این بٌستانند
رنگشان مختلف است
عطرشان مختلف است
همگی زیبایند
برای دوستان خود بفرستید
قسمتهای دیگر این برنامه:
برنامۀ 16 آذر - 12/6...